enquiry@ltw.com.hk
(852) 3607 0688

甘啟昌

甘啟昌

律師

Contacts

+852-36070658
Chris@Ltw.com.hk

香港執業律師

民事訴訟

  • 人身傷亡,醫療失誤,工傷索償
  • 家事及婚姻法律程序
  • 拘留
  • 銀行及債務
  • 公司重組及商業事務
  • 司法覆核及行政法
  • 僱傭
  • 物業管理
  • 房屋及土地發展
  • 逆權侵佔